Według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku poz. 463), w przypadku występowania złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych oraz w sytuacji, gdy inwestycja należy do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej (np. głębokie posadowienie fundamentów, obiekty wysokie, budynki wysokościowe, inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

W ramach wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowujemy projekt prac geologicznych wraz z uzgodnieniem przez właściwy organ administracji geologicznej oraz wykonujemy niezbędne badania terenowe i badania laboratoryjne.

Nasze dokumentacje spełniają wymagania adekwatnych norm i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).