Oferujemy wykonanie m.in. następujących badań laboratoryjnych:

  • badania zagęszczenia metodą Proctora oraz metodą Proctora modyfikowanego,
  • analizy sitowe i areometryczne,
  • badania modułu ściśliwości (edometryczne),
  • badania w aparacie trójosiowego ścinania,
  • badania w aparacie AB,
  • badania wodoprzepuszczalności,
  • badania przydatności materiałów do wbudowania (piaski, kruszywa łamane),
  • określenie granic Atterberga i stanu gruntów spoistych.

Wykonujemy również badania chemiczne prób gruntu, wyciągu wodnego, wód gruntowych i powierzchniowych.