Dla naszej działalności posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional third party liability insurance) o równowartości 1 mln €.

Nasze ubezpieczenie obejmuje działalność inżyniera-geotechnika, geologa, rzeczoznawcy, inżyniera budownictwa i projektową, w zakres której wchodzą m. in. usługi inżynieryjne w zakresie badania gruntu, nadzór nad pracami ziemnymi i odwodnieniami wykopów, ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, wykonywanie opinii geotechnicznych, sporządzanie dokumentacji z badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznych, geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, doradztwo i nadzory geotechniczne i środowiskowe, pełnienie funkcji inspektora nadzoru geotechnicznego inwestorskiego i nadzoru geotechnicznego własnego wykonawcy robót oraz projektowanie geotechniczne.

Warto podkreślić, że nasze ubezpieczenie pokrywa również szkody związane z wykonywaniem badań w celu oceny zanieczyszczeń w glebie, gruncie i wodach gruntowych, badań i analizy zanieczyszczeń istniejących, historycznych oraz zanieczyszczeń w substancji budowlanej, szkody wynikające ze świadczenia usług związanych ze składowiskami odpadów, a także szkody związane z badaniem, oceną i wyceną skażonych lub potencjalnie skażonych gruntów, budynków i innych lokalizacji – z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie Polski jak i poza jej granicami oraz szkody wyrządzone przez naszych podwykonawców.

Dzięki temu jesteśmy solidnym i odpowiedzialnym partnerem również dla Inwestorów realizujących wielomilionowe i długoletnie inwestycje.