Jako doradca geotechniczny bierzemy czynny udział w przygotowaniu inwestycji (projektów). Już na etapie wyboru terenu przeznaczonego pod nową inwestycję przeprowadzamy badania w ramach Geotechnical Due Diligence – tzw. studium wykonalności. Oferujemy wykonanie badań terenowych oraz badań laboratoryjnych.

W trakcie trwania projektu prowadzimy doradztwo geotechniczne (w ramach zabezpieczenia wykopu, fundamentowania, prowadzenia prac ziemnych) oraz doradztwo hydrogeologiczne (prace odwodnieniowe) zarówno dla Inwestora, Generalnego Wykonawcy jak i Podwykonawcy. Wspieramy firmy budowlane, wykonując geotechniczne badania gruntu.

Na podstawie wykonanych badań sporządzamy raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dokumentacje geotechniczne, ekspertyzy geotechniczne, opinie oraz sprawozdania z badań terenowych i laboratoryjnych.

Usługi specjalistyczne:

 • nadzór i wykonywanie próbnych obciążeń pali fundamentowych i zakotwień,
 • ocena jakości wykonanych pali (PIT test),
 • prognozy i oceny wpływu drgań,
 • wykonanie piezometrów,
 • wykonanie oraz pomiar inklinometrów,
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
 • tworzenie konceptów do projektowania,
 • obliczenia statyczne w geotechnice (naprężenia, nośność i odkształcalność, stateczność itp.),
 • optymalne koncepcje rozwiązań zabezpieczających i naprawczych,
 • obliczenia i oceny rozwiązań specjalistycznych, jak np. najnowsze systemy siatkowe zabezpieczające niestabilne zbocza,
 • weryfikacje badań i obliczeń wykonanych przez inne biura,
 • symulacje komputerowe oddziaływań w szczególnie trudnych warunkach (MES, ERS),
 • monitoring szkód obiektów budowlanych,
 • ocena szkód podczas prac budowlanych i po ich zakończeniu, również w okresie eksploatacji obiektu,
 • ekspertyzy i opinie geotechniczne odnośnie szkód budowlanych.