Publikacje mgr inż. Małgorzata Wróbel-Hen


6. Meyer Z., Kowalów M., Saar D., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin i jego ocena po 5-letniej eksploatacji, Kwartalnik Budowlany, Nr 2 (67)/2020, s. 6-11.

5. Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Przykład zastosowania modelu filtracji do prognozy oddziaływania głęboko posadowionego budynku na zmianę położenia zwierciadła wody gruntowej w podłożu, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2018, 471 (471), s. 73-80.

4. Meyer Z., Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wymogi i zakres projektowania geotechnicznych warunków posadowienia, XXIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin, 17 czerwca 2016, s.69-78.

3. Meyer Z., Kowalów M., Wróbel M.:Settlement analysis of Road and storage areas based on organic soil surcharged by Ash-slag layer, VGTU Press, maj 2016. 

2.  Z.Meyer, M. Tarnawski, M. Wróbel-Hen: Empiryczny model osiadania gruntów niespoistych, Inżynieria Morska i Geotechnika, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010. >>więcej...

1.  Kowalów M., Wróbel M.: Budowa lini kolejowej na gruntach organicznych w Porcie Szczecińskim, XIV Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Œrodowiska, Szczecin-Tuczno 6-7 lipca 2007.