Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Okres: 2012-2013, 2017

Powierzchnia terenu: ok. 12 ha

Świadczone usługi:

  • badania geologiczne (odwierty, sondowania statyczne i dynamiczne),
  • akredytowany pobór prób gruntu, wody gruntowej i powierzchniowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie projektu geotechnicznego,
  • opracowanie projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • opracowanie opinii dotyczącej stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej z wykonania otworów obserwacyjnych dla potrzeb monitoringu stanu jakości wód na terenie ZTUO,
  • wykonanie otworów obserwacyjnych do monitoringu jakości wód.