Co powinna zawierać dobra opinia geotechniczna?


PRACA

Niezależnie od tego czy nasza inwestycja to dom jednorodzinny, czy też hala przemysłowa lub biurowiec, opinia geotechniczna przygotowywana do pozwolenia na budowę powinna zawierać pewne stałe dane, które pozwolą konstruktorom bezpiecznie zaprojektować obiekt budowlany. 

O ile w przypadku domu jednorodzinnego dane te muszą być kompletne i wyczerpujące, gdyż jest to zazwyczaj jedyny dokument jaki sporządzamy w ramach badań geotechnicznych (ze względu na warunki i kategorię obiektu), o tyle w przypadku bardziej zaawansowanych obiektów będzie to jeden z 4 wymaganych dokumentów, w związku z czym dane mogą mieć charakter bardziej ogólny. Podstawą dla projektanta w tym drugim przypadku będzie projekt geotechnicznych warunków posadowienia. 

Jakie dane powinna zawierać dobra opinia geotechniczna?

Dobra opinia geotechniczna powinna zawierać przede wszystkim opis charakterystyki budowy podłoża, z podziałem na warstwy geotechniczne, którym przypisane zostaną odpowiednie charakterystyczne wartości parametrów fizyko-mechanicznych wykorzystywanych do obliczeń statycznych. 

Opis budowy podłoża zawierać powinien opis rodzaju gruntu czy są to np. gliny, piaski lub grunty organiczne oraz opis innych cech charakterystycznych warstw, takich jak: głębokość zalegania poszczególnych warstw, miąższość warstw, występujące przewarstwienia, domieszki, barwę, zagęszczenie lub konsystencję. Wyniki wierceń należy przedstawić w formie graficznej w postaci kart otworów i przekrojów geotechnicznych, czasem także w postaci różnych map odzwierciedlających budowę geologiczną podłoża.

W opinii należy opisać szczegółowo warunki wodne, tzn. poziom zalegania i stabilizacji wód podziemnych, spodziewane wzniosy i przede wszystkim bezpieczny poziom wód podziemnych, jaki projektant przyjmie do projektowania naszego obiektu. Dla obiektów zagłębionych poniżej poziomu wód podziemnych istotne będą również informacje o naporowym zwierciadle oraz agresywności wód podziemnych względem betonu i stali. 

Ponadto w opinii geotechnicznej muszą się znaleźć informacje, w jaki sposób możemy posadowić nasz obiekt, czy będzie to posadowienie pośrednie i jeśli tak, to jakie? A może będzie konieczne posadowienie bezpośrednie a jeśli tak, to też jakie mamy dostępne opcje? Wariantów posadowienia obiektów jest wiele i zależą one od stateczności planowanego obiektu, dopuszczalnych osiadań, a także różnic osiadań oraz poziomu zwierciadła wód podziemnych. Kolejnym aspektem będzie również cena uzależniona od ww. wariantów. Jako klienci mamy prawo oczekiwać informacji, czy musimy się liczyć ze zwiększonym nakładem kosztów na naszą inwestycję, czy też finansowaniem odpowiadającym minimalnym i średnim aktualnym cenom na rynku dla tego typu nieruchomości.

budowa domu

Opinia geotechniczna - pozostałe informacje

Opinia geotechniczna powinna zawierać także lokalizację działki pod względem usytuowania, różnic wysokości terenu, zabudowy sąsiadującej, okolicznych cieków i zbiorników wodnych, potencjalnych osuwisk, terenów zalewowych, terenów zagrożonych powodzią lub też podtapianiem na skutek wzniosu poziomu zwierciadła wód podziemnych. Dobry geotechnik wskaże ryzyka związane z lokalizacją działki i możliwe zjawiska, jakie mogą wystąpić na naszej działce, poda też propozycję odpowiednich zabezpieczeń lub zaproponuje badania uzupełniające, wykluczające dane ryzyko lub pozwalające na długoterminowe rozwiązanie potencjalnego problemu.

W opinii powinny się też znaleźć takie informacje, czy możliwa będzie infiltracja wód opadowych z dachu i terenów utwardzonych do gruntu. Należy spodziewać się coraz większych kosztów na odprowadzanie wód do kanalizacji w związku z czym, możliwość infiltracji wód opadowych z dachu i terenów utwardzonych do ziemi będzie miała pozytywny wpływ na koszta eksploatacji obiektu w przyszłości. W związku z okresem susz hydrologicznych wprowadzanie wody opadowej do ziemi będzie miało również korzystny wpływ na środowisko. 

W opinii znajdą się także zalecenia odnośnie zabezpieczenia wykopu fundamentowego, jego odwodnienia na czas prowadzenia robót oraz eksploatacji, jeśli będzie to konieczne. Ponadto zalecenia dotyczące uszczelnienia kondygnacji podziemnej i drenażu, sposobu prowadzenia robót ziemnych i zabezpieczenia wykopu, głębokości strefy przemarzania gruntu oraz zalecenia odnośnie odbioru wykopu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

Wszystkie wyżej wymienione informacje pozwolą na racjonalne, ekonomiczne i bezpieczne zaprojektowanie obiektu, a to jest przecież naszym głównym celem. Każdy z inwestorów będzie chciał wybudować dom bezpieczny, suchy, bez pękających ścian, czy zalewanych piwnic.

Korzystajmy z oferty doświadczonych inżynierów geotechników, którzy każdorazowo podejdą do naszej działki i rodzaju inwestycji w sposób indywidualny. To oni wskażą nam możliwości techniczne wykonania obiektu w danych warunkach gruntowo-wodnych ale także, zwrócą uwagę na ryzyka, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć. 

Pamiętajmy o tym, by wymagać podpisywania opinii przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i zapytać o ubezpieczenie firmy wykonującej badania i sporządzającej opinię. Zgodnie z prawem budowlanym ostatecznie to projektant będzie odpowiedzialny za przyjęte rozwiązania projektowe, my jednak będziemy posiadali dokument, który w świetle Prawa budowlanego będzie miał swoją wagę i nawet, jeżeli projektant przyjmie inne rozwiązania to będziemy mieli podstawę by zapytać „dlaczego?”.