Jakie dokumenty będą potrzebne do budowy domu i uzyskania pozwolenia na budowę?


Kiedy już zdecydujemy się na wykonanie badań terenu pod budowę domu, niezależnie czy będzie to przed zakupem działki czy też po jej zakupie, ważnym jest by wynikowa opinia była dokumentem, jaki będzie wymagany, jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Prawo budowlane wskazuje bezpośrednio jakie dokumenty, w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowo – wodnych oraz kategorii geotechnicznej obiektu, należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Kategorie geotechniczne wydzielono trzy tj.: I, II oraz III. W zależności od tego, jaki obiekt (jakiej kategorii geotechnicznej) chcemy wybudować oraz w jakich warunkach (proste, złożone czy skomplikowane), zobligowani będziemy do przedłożenia razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę od 1 do 4 różnych dokumentacji geotechnicznych bądź geologicznych. Warunki gruntowo-wodne podzielono na: proste, złożone i skomplikowane. 

Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę 

Podstawowym i wyjściowym dokumentem będzie tzw. opinia geotechniczna wykonana po pierwszych badaniach działki. Pamiętajmy, by zamówić właśnie opinię geotechniczną, a nie raport z badań terenowych, czy też opinię geologiczną. Pamiętajmy również, że opinia geotechniczna jest dokumentem wymaganym przez Prawo budowlane, w związku z tym musi być podpisana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane a nie geologiczne. Kiedy już otrzymamy naszą opinię, w której określony zostanie stopień skomplikowania warunków gruntowo – wodnych oraz wstępnie zaproponowana kategoria geotechniczna obiektu, musimy przekazać ją wybranemu przez nas projektantowi. Projektant ma za zadanie ustalić ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu. 

Kiedy już będziemy znać zarówno stopień skomplikowania warunków gruntowych, jak i kategorię geotechniczną obiektu, będziemy mogli ocenić, jakie dodatkowe dokumenty będą potrzebne do wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli udało nam się zakupić działkę o prostych warunkach gruntowo-wodnych, a nasza inwestycja to domek niepodpiwniczony (I kategoria geot.), wtedy sprawa jest prosta i wymagana będzie jedynie opinia geotechniczna. 

Jeśli warunki są złożone, tzn. np. woda gruntowa zalega powyżej planowanego poziomu posadowienia, układ warstw gruntu nie jest równoległy, występują grunty słabonośne, wtedy nasza inwestycja automatycznie klasyfikowana jest do drugiej kategorii geotechnicznej i sprawa robi się trudniejsza. W takim przypadku należy dodatkowo opracować następujące dokumentacje:

- projekt geotechnicznych warunków posadowienia,

- dokumentację z badań podłoża gruntowego,

- dokumentację geologiczno – inżynierską wg oddzielnych przepisów. 

O ile pierwsze dwa dokumenty da się opracować na podstawie wykonanych już wcześniej badań, o tyle dokumentacja geologiczno – inżynierska podlega zatwierdzeniu w procedurze administracyjnej i wymaga dodatkowych badań. Najpierw należy opracować Projekt robót geologicznych, który zatwierdza właściwy organ w czasie do 30 dni, następnie planowane roboty trzeba zgłosić na 14 dni przed rozpoczęciem prac, następnie wykonać roboty (kilka dni w przypadku domku) i na koniec sporządzić dokumentację geologiczno – inżynierską, którą również należy złożyć w urzędzie i uzyskać decyzję zatwierdzającą (kolejne 30 dni). 

Osobą odpowiedzialną za tę dokumentację, będzie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia geologiczne i to ona, po uzyskaniu pełnomocnictwa, załatwi za nas wszelkie formalności. Uwagę trzeba zwrócić na czas potrzebny na opracowanie i zatwierdzenie tej dokumentacji. Z reguły wynosi z reguły od 3 do 4 miesięcy. Przy sprawach skomplikowanych urząd może wydłużyć procedurę o kolejny miesiąc dla każdej decyzji. 

Pozwolenie na budowę

Kiedy zostaniemy wezwani do uzupełnienia wniosku

Nie wystarczy do pozwolenia na budowę złożyć tylko samą dokumentację geologiczno - inżynierską, musimy złożyć również decyzję zatwierdzającą tę dokumentację. W przeciwnym wypadku zostaniemy wezwani do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę i w przypadku nie dostarczenia decyzji może grozić nam zawieszenie lub zakończenie postępowania bez uzyskania pozwolenia na budowę. 

Pamiętajmy, że w przypadku złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych czas potrzebny do dopełnienia procedur formalnych będzie o około 3 do 6 miesięcy dłuższy niż w przypadku prostych warunków gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej. Stąd, jeśli chcemy szybko kupić działkę i szybko się wybudować, róbmy badania działki przed jej zakupem. Pozwoli to oszacować czas, jaki będzie potrzebny na przygotowanie i wykonanie inwestycji. 

Co w przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania studni głębinowej lub przydomowej oczyszczalni ścieków? Ten aspekt poruszymy w artykule na temat badań pod te inwestycje.