Kto ma uprawnienia do ustalania kategorii geotechnicznej, stopnia skomplikowania warunków gruntowych i odbioru podłoża budowlanego?


Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

Przepisy Ustawy Prawo Budowlane i przepisy obowiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 roku) jednoznacznie określają sposób ustalania kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz sposób i zakres wykonywania opinii geotechnicznych, dokumentacji z badań podłoża gruntowego i projektów geotechnicznych warunków posadowienia.

badanie-geologiczne

O sprawach tych wypowiedzieli się inżynierowie budownictwa (Kwartalnik budowlany, marzec 2016, s. 27-33.), którzy w swojej praktyce spotkali się niejednokrotnie z wieloma problemami spowodowanymi przez osoby nieuprawnione, które nie powinny uczestniczyć w procesie budowlanym. Wielokrotnie projektanci, inspektorzy nadzoru i kierownicy budów, nie zdając sobie sprawy z postanowień ww. rozporządzenia narażają się na kłopoty z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń w procesie inwestycyjnym.

Zdarza się, że opracowania określane mianem opinii geotechnicznych sporządzane są przez geologów, to jest osoby do tego nieuprawnione. W opiniach tych znajdują się stwierdzenia dotyczące ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Opinia powinna zostać opracowana przez projektanta obiektu budowlanego (osobę ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi).

Często, zdarza się, że opinię taką opracowuje geolog, ustalając kategorię geotechniczną obiektu budowlanego będąc osobą nieuprawnioną do tego typu czynności. Drugim zagadnieniem są prace wykonywane na budowie związane z podłożem budowlanym. Do odbioru prac związanych z przygotowaniem podłoża budowlanego, uzdatnianiem podłoża budowlanego, wykonywaniem zasypek, dogęszczaniem itp. uprawniona jest jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Stąd też zapisy w Dziennikach Budowy, że odbioru podłoża dokonał geolog jest niezgodne z obowiązującym prawem. Stanowi to istotny problem dla nas inżynierów budownictwa, ponieważ w świetle przepisów prawa budowlanego geolog nie jest uprawniony do odbioru podłoża budowlanego.


Osoba, która odbiera prace budowlane, zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dziennik Ustaw nr 108 poz. 953), musi być upoważniona i uprawniona do dokonywania odpowiednich wpisów do Dziennika Budowy, co jest szczegółowo przedstawione w paragrafie 9.1. powyższego Rozporządzenia.

Osobami uprawnionymi do dokonywania takich wpisów są jedynie inżynierowie budowlani posiadający stosowne uprawnienia. W tym kontekście, geolodzy dokonujący wpisów do dziennika budowy nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Natomiast pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju negatywne zdarzenia z tytułu różnego rodzaju szkód z przyczyn geotechnicznych, ponoszą niestety kierownicy budowy.