KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH A WYMAGANIA W POSTĘPOWANIU GEOTECHNICZNYM


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych zwane dalej „geotechnicznymi warunkami posadawiania”.


W zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej (https://gco-consult.pl/www/pl/o-nas/zakres-dzialalnosci.html) obiektu budowlanego, geotechniczne warunki posadawiania przedstawia się w formie:

  • opinii     geotechnicznej,
  • dokumentacji     badań podłoża gruntowego,
  • projektu     geotechnicznego.

Dodatkowo w przypadku obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno – inżynierską zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

 

blog


Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

1) pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane

w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;


2) druga kategoria geotechniczna (https://gco-consult.pl/www/pl/oferta/geotechnika.html), która obejmuje obiekty budowlane posadawiane

w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. B Rozporządzenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), utrzymujące grunt lub wodę,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. C Rozporządzenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), oraz inne budowle ziemne,

d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;


3) trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne

i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone

w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,

c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeni Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,

f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

 

Natomiast, warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na:

1) proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
2) złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
3) skomplikowane – występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.


W tabeli 1 GCO schematycznie przedstawia konieczny do opracowania zakres dokumentów w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

dokumenty-geotechniczne

 

Opracowania takie jak: opinia geotechniczna i projekt geotechnicznych warunków posadowienia może wykonać tylko osoba z niezbędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami budowlanymi. Firma |Geotechnical Consulting Office (GCO) posiada pracowników z uprawnieniami geotechnicznymi w tym ze specjalizacja w zakresie geotechniki a także rzeczoznawcę budowlanego
Natomiast dokumentację geologiczno - inżynierską oraz dokumentację badań podłoża gruntowego może wykonywać osoba z uprawieniami geologicznym (kategorii VI i VII).
Jest to istotnie, ponieważ ustalanie danych niezbędnych dla projektowania budowlanego dokonuje osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.


Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych (https://gco-consult.pl/www/pl/oferta/obsluga-geotechniczna-budowy.html).