Budowa Centrum Handlowego Arkad w Szegedzie, Węgry

Okres: 2010-2011

Powierzchnia terenu: ok. 23.700 m2

Świadczone usługi:

  • due dilligence,
  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, odwierty),
  • przygotowanie SIWZ dla postępowania przetargowego,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • prognoza osiadań budynków sąsiadujących z terenem budowy,
  • określenie wielkości osiadań pod wpływem obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej,
  • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
  • pełny nadzór geotechniczny i odbiory geotechniczne (obsługa geotechniczna budowy).