KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
(dla klientów / kooperantów)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Geotechnical Consulting Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Jagiellońska 90/5, 70-437 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463714, NIP: 8513169524, REGON: 321385141,

w dalszej części zwana „Administratorem”.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. przygotowania oferty i podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO);
  2. zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO);
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  2. usługodawcy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług;
  3. w przypadku zawarcia umów podwykonawczych – Zamawiający (Inwestor) w celu realizacji inwestycji;
  4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych.

ZASADY GROMADZENIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże wymóg niezbędny do sporządzenia oferty, zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych itp.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a także nie są poddawane profilowaniu. Dane osobowe nie będą także przekazywane do Państw spoza EOG.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Ponadto przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres: gco@gco-consult.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

W przypadku przekazania danych osobowych swoich pracowników/ współpracowników, zobowiązujemy Państwa do poinformowania ich o udostępnieniu Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k. ich danych osobowych oraz o dalszym przetwarzaniu danych w celach statystycznych oraz kontaktowych w związku z wpisaniem Państwa firmy do bazy potencjalnych Usługodawców/Podwykonawców Administratora, procesem przygotowania ofert cenowych, a także zawarcia i realizacji umów.