• Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki. Wpis pod pozycją 2539/05/U/C w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane;
 • Specjalizacja techniczno-budowlana w zakresie geotechniki obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ramach uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ZAP/0021/PWOK/05);
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ZAP/0021/PWOK/05, ZAP/0120/PWBKb/17 oraz ZAP/0012/POOK/09);
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (nr ZAP/0124/WBS/16);
 • Certyfikat nr 0140, 0065, 0266 oraz 0247 Polskiego Komitetu Geotechniki;
 • Przysięgły Rzeczoznawca ds. hydrauliki wód gruntowych Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (IHK);
 • Certyfikat – Strategie poboru prób w ramach rozpoznania zanieczyszczeń w podłożu i budynkach (LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten, Niemcy);
 • Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR);
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI w zakresie: ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie określania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;
 • Uprawnienia kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi.