Budowa Centrum Handlowego Serdika Center Sofia, Bułgaria

Okres: 2008-2009

Powierzchnia terenu: ok. 28.600 m2

Świadczone usługi:

  • due diligence,
  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania),
  • dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna,
  • doradztwo geotechniczne,
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • monitoring stanu wód gruntowych,
  • badania sejsmiczne,
  • uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (MOEW),
  • nadzór nad pracami rekultywacyjnymi,
  • model wód gruntowych 2D i 3D,
  • prognoza oddziaływań budowy i obiektu wykonanego na obszary/ obiekty sąsiednie (prognoza osiadań budynków sąsiadujących z
  • terenem budowy, określenie wielkości osiadań pod wpływem obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej,
  • monitoring osiadań,
  • monitoring budynków, ulic i kanalizacji,
  • pełny nadzór geotechniczny.