Publikationen von Prof. Zygmunt Meyer


209. Meyer Z., Kowalów M., Saar D., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin i jego ocena po 5-letniej eksploatacji, Kwartalnik Budowlany, Nr 2 (67)/2020, s. 6-11.

208. Meyer Z.: Postęp w analizie współpracy pala z podłożem gruntowym. Wybrane aspekty naukowe 2019, Szczecin 2019.

207. Meyer Z., Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wymogi i zakres projektowania geotechnicznych warunków posadowienia, XXIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin, 17 czerwca 2016, s.69-78.

206. Meyer Z., Kowalow M., Wróbel M.:Settlement analysis of Road and storage areas based on organic soil surcharged by Ash-slag layer, VGTU Press, maj 2016. 

205. Meyer Z., Kowalow M., Chryścina. M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego w ramach budowy terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin, kwiecień 2016.

204. Meyer Z., Kowalow M., Wasiluk A., Wolff C.: Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy fabryki samochodów marki Volkswagen we Wrześni, Awarie Budowlane 2015, Międzyzdroje, maj 2015.

203. Meyer Z., Kowalów M., Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia, Awarie Budowlane 2013, Międzyzdroje, maj 2013.

202. Z. Meyer, M. Kowalów: Analiza przyczyn dużego osiadania rurociągu kanalizacyjne w Wilnie, Awarie Budowlane 2011, Międzyzdroje, maj 2011

201. Z. Meyer, M. Kowalów: Praktyczne sposoby zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów, Naturalnie - Biuletyn Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin, nr 7/2010

200. Z. Meyer, M. Kowalów: Wykorzystanie Testu Osterberga do statycznych obciążeń próbnych pali, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane 2009, Międzyzdroje, maj 2009

199. Z. Meyer, T. Szczygielski: Konsolidacja torfów z wykorzystaniem przeciążenia warstwą popiołów, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010

198. Z. Meyer, M. Tarnawski, M. Wróbel-Hen: Empiryczny model osiadania gruntów niespoistych, Inżynieria Morska i Geotechnika, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010

197. Z. Meyer, M. Kowalów: Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali o dużej nośności, Inżynieria Morska i Geotechnika, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010

196. Z. Meyer, M. Kowalów: Model krzywej aproksymującej wyniki testów statecznych pali, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3/ 2010

195. Z. Meyer, M. Kowalów, R. Bednarek: Wpływ zmian parametrów gruntowych na szybkość konsolidacji torfu, XVI Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Praga, 12-14.06.2008

194. R. Coufal, Z. Meyer: DETERMINATION OF SEDIMENT TRANSPORT CHARACTERISTIC DIAMETER FOR THE ODRA RIVER SECTION XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Hydraulics, Hucisko 17-21 Sept. 2007

193. Z. Meyer, M. Pluta: ZASTOSOWANIE MODELU PRZEPŁYWU STRATYFIKOWANEGO DO ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ HYDROTECHNICZNYCH Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 16-24 września 2007

192. M. Kowalów, Z. Meyer: THE INFLUENCE OF SEA SURGES ON THE INCREASED INFLOW OF POLLUTANTS FROM THE LANDFILL Sixth International Conference on Credibility in Modelling ModelCARE2007, Copenhagen 9-13 Sept. 2007

191. Z. Meyer, T. Kozłowski: BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTYCH I PLASTYCZNYCH TORFU W PROCESIE KONSOLIDACJI Czasopismo Inżynieria i Budownictwo nr 7-8/2007

190. Z. Meyer, M. Pluta: OPTIMIZATION OF TURBULENT VISCOSITY COEFFICIENT IN MODEL OF VERTICAL CIRCULATION FOR DENSITY STRATIFIED BASIN 10th Polish-German Seminar on Gdańsk 19 - 23 Sept. 2007

189. Z. Meyer, T. Kozłowski: OSIADANIE GRUNTU ORGANICZNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH XV Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Tuczno 6-7 lipca 2007

188. Z. Meyer, M. Kowalów, R. Bednarek: ZMIANY SPOSOBU WZMACNIANIA GRUNTÓW SŁABYCH NA OSTROWIE GRABOWSKIM W OPARCIU O BADANIA KONSOLIDACJI TORFÓW XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane Szczecin-Międzyzdroje 23-26 maja 2007

187. W. Buchholz, R. Coufal, Z. Meyer, A. Kreft, W. Parzonka: WSTĘPNA OCENA WARUNKÓW ZAMULANIA JEZIORA DĄBIE V Konferencja naukowa Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bednarczyka, Kraków-Przegorzały 30 maja - 1 czerwca 2007

186. R. Coufal, Z. Meyer, W. Parzonka: OCENA OPORÓW RUCHU W KORYCIE DOLNEJ ODRY V Konferencja naukowa Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bednarczyka, Kraków-Przegorzały 30 maja - 1 czerwca 2007

185. Z. Meyer, A. Krupiński: BED CHANGES VERIFICATION OF TWO-DIMENSIONAL QUASI-STABLE SEDIMENT STREAM MODEL IN THE ODRA RIVER XXVI International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Hydraulics, Goniądz 19-22 Sept. 2006

184. Z. Meyer, A. Krupiński: DYNAMICS OF COASTAL WATERS AND THEIR MODELLING 9th German-Polish Seminar on Ratzeburg 4-6 June 2003

183. Z. Meyer, A. Krupiński: Numerical Model of the Lateral Sediment Stream in a River with Bed Constructions (Numeryczny opis poprzecznego transportu rumowiska w rzece poniżej budowli morskiej) XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive Debrzyno, Sept. 2005

182. Z. Meyer, W. Skorupska: Analysis of Representative Diameter, Describing Sediment Transport Rate in the Middle Odra River Section (Optymalizacja charakterystycznej średnicy na podstawie pomiarów terenowych) XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive Debrzyno, Sept. 2005

181. Z. Meyer, W. Skorupska: DOBÓR REPREZENTATYWNEJ ŚREDNICY ZIAREN PRZY OBLICZANIU STRUMIENIA RUMOWISKA W ODRZE ŚRODKOWEJ IV Konferencja Naukowa pn.Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych - Wrocław 2005

180. Z. Meyer, W. Skorupska: WPŁYW ZMIANY PARAMETRU a W MODELU ACKERA - WHITE`A NA ZMIANĘ WIELKOŚCI STRUMIENIA TRANSPORTOWANEGO RUMOWISKA XIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie- Szczecin - Norymberga 2005

179. Z. Meyer, T. Kozłowski: MODEL OF ORGANIC SOILS SETTLEMENTS FOR PERIODIC LOADING DURING OEDOMETER TESTES (Model osiadania gruntów organicznych dla obciążeń cyklicznych podczas badań edometrycznych) XIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie- Szczecin-Norymberga 2005

178. Z. Meyer: Stratified Flow Model - Aplication to Reservooir's Problem (Model przepływu stratyfikowanego-zastosowanie dla problemów zbiornika) , XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzębia Góra, Sept. 2004

177. Z. Meyer, A. Krupiński: Analysis of Boundary Conditions Influence in Two-Dimensional Sediment Transport in Rivers (Analiza wpływu warunków brzegowych w dwu-wymiarowym transporcie rumowiska w rzekach) XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzębia Góra, Sept. 2004

176. Z. Meyer, W. Skorupska: Analysis of Substitutive Sediment Diameter Changes under Circumstances of the Lower Odra (Analiza zmian zastępczej średnicy rumowiska w warunkach Dolnej Odry) XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzebia Góra, Sept. 2004

175. Z. Meyer: ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM X Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii- Warszawa marzec 2004

174. Z. Meyer, R. Bednarek: EMPIRICAL MODEL OF ORGANIC SOIL CONSOLIDATION (Empiryczny model konsolidacji torfów) XIII Colloque Polono-Francais- Uniwersytet Wrocławski - Wrocław 9-10 July 2004

173. Z. Meyer, T. Kozłowski: MODELOWANIE OSIADAŃ GRUNTU ORGANICZNEGO DLA CYKLICZNYCH OBCIĄŻEŃ PODCZAS BADAŃ XII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. Środowisko w świetle dyrektyw Unii Europejskiej - Kołobrzeg 2004

172. Z. Meyer, A. Krupiński: SEDIMENT TRANSPORT MODELLING IN LOVER ODRA RIVER, Seminarium polsko-niemieckie Hamburg, 2-6 czerwca 2003

171. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: SEDIMENT TRANSPORT AT ODRA MOUTH IN CASE OF DENSITY STRATIFICATION, Seminarium polsko-niemieckie Hamburg 2-6 czerwca 2003

170. Z. Meyer, T. Kozłowski: ANALIZA OSIADAŃ SPRĘŻYSTYCH I PLASTYCZNYCH TORFU NA PODSTAWIE BADAŃ EDOMETRYCZNYCH W WARUNKACH ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/4 2003

169. Z. Meyer, S. Chruściewicz: ZASTOSOWANIE MODELU SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO DO ANALIZY POSADOWIENIA WYSOKICH BUDYNKÓW, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej - Gliwice 2003

168. Z. Meyer, R. Bednarek: STAŁA CZASOWA W EMPIRYCZNYM MODELU OSIADANIA GRUNTU ORGANICZNEGO, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej -Gliwice 2003

167. Z. Meyer, S. Chruściewicz: WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD PŁYTĄ NA NOŚNOŚĆ I OSIADANIE SZTYWNEJ KONSTRUKCJI PŁYTOWO-PALOWEJ, Inżynieria i Budownictwo 2003

166. Z. Meyer, S. Chruściewicz: OCENA ZMIAN PROJEKTOWYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO WSPIERAJĄCEGO KONSTRUKCJĘ KOMINA, Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane Szczecin - Międzyzdroje maj 2003

165. Z. Meyer, R. Bednarek: WPŁYW CZASU ZAKOŃCZENIA BADANIA OSIADANIA NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW EMPIRYCZNEGO MODELU GRUNTU SŁABEGO, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

164. Z. Meyer, A. Krupiński: KONCEPCJA UWZGLĘDNIENIA POPRZECZNEGO TRANSPORTU RUMOWISKA, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

163. Z. Meyer, W. Skorupska: MODYFIKACJA ZALEŻNOŚCI STRICKERA DLA ANALIZY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA SPIĘTRZENIA WIATROWEGO, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

162. Z. Meyer, S. Chruściewicz: ANALIZA WPŁYWU WSPÓŁCZYNNIKA KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ FRÖHLICHA NA OSIADANIE SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO, Konferencja Naukowo-Techniczna Olsztyn-Kortowo 2003

161. Z. Meyer, M. Pluta: SELEKTYWNE UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZE ZBIORNIKÓW - WYBRANE ZAGADNIENIA, Konferencja z okazji 70-lecia prof. J. Grabarczyka SGGW Warszawa - wrzesień 2003

160. M. Pluta, Z. Meyer: ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH DLA OKREŚLENIA NATĘŻENIA RUMOWISKA W ODRZE, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki Tleń, 8 - 12 września 2003

159. Z. Meyer, R. Bednarek: LABORATORYJNE METODY OKREŚLANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ ELEMENTARNEJ, Konferencja Naukowa 45 lat Geotechniki w Łodzi Geotechnika w polskim budownictwie- Łódź 2003

158. Z. Meyer, M. Kowalów: Influence of vertical cut-off walls on the reduction of pollutant migration using the Szczecin disposal site model as example. Proceedings of the 4th International Conference - Prague, 17-20 June 2002, s. 433-436

157. Z. Meyer, A.Krupiński: Analysis of sediment mixing in river junction. 11th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles - Ghent (Belgium) 9-12 September 2002, s. 127 - 134

156. M. Kowalów, Z. Meyer: Water management on area with historic buildings case study from Bawaria, constructing deep garages. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 228-229 abstract

155. Z. Meyer, M. Pluta: Sediment transport at river mouth in case of density stratification. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 267 -268 abstract

154. Z. Meyer, A. Krupiński: Model of sediment mixing in river junction. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 269-270 abstract

153. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: Influence of salt wedge penetrating upwards the river upon water flow velocity and Sediment transport rate. PIANC, 30th International Navigation Congress, Sydney (Australia) 22 - 26 September 2002 s. S5C 74 abstract

152. Z. Meyer, M. Pluta: Application of stratified flow model to estimation of river bottom morphology. Konferencja z okazji 70-lecia prof. Majewskiego; IBW PAN Gdańsk, 28 listopada 2002 ( w druku)

151. Z. Meyer, A. Krupiński: Koncepcja uwzględnienia transportu poprzecznego rumowiska. XXII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Lubniewice, 9-13 września 2002 r.

150. Z. Meyer, M. Kowalów: Metody zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów stosowane w praktyce. Konferencja Naukowa pn.Problemy ochrony i kształtowania środowiska Poznań 21 - 22.06.2002r.

149. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Wpływ nośności pobocznicy pali w sztywnej konstrukcji płytowo-palowej na udźwig i rozkład naprężeń w gruncie. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 83- 105

148. Z. Meyer, R. Bednarek: Skala czasu w empirycznym modelu gruntu organicznego. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 71-83

147. Z. Meyer, T. Kozłowski: Modelowanie osiadań sprężystych i plastycznych torfu w oparciu o badania edometryczne. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 105-117

146. Z. Meyer, A.Krupiński: Obliczanie głębokości zastępczej dla koryta trapezowego w oparciu o równania przepływu i transportu rumowiska. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 117-127

145. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Analiza osiadania gruntu na różnych głębokościach pod sztywną stopą fundamentową. V Konferencji Naukowo-Technicznej w Olsztynie Łańsku w dniach 23 - 25 maja 2002 s. 199-209

144. Z. Meyer, R. Coufal, A. Krupiński: Influence of sediment transport upon conditions of navigation at river junction. Fifth International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures dedicated to Professor Bolesław Mazurkiewicz on his 70th Birthday, Gdańsk 28-39 Maj 2001.

143. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Osiadanie dużych fundamentów sztywnych. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

142. Z. Meyer, M. Pluta: Zastosowanie modelu przepływu stratyfikowanego do analizy transportu rumowiska w zagłębieniu dennym. Konferencja jubileusz 70-lecia prof. Wilde, październik 2001.

141. Z. Meyer, R. Bednarek: Forecast of harbour constructions' settlement in the Odra river mouth area. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

140. Z. Meyer, R. Coufal: Hydraulic conditions of steady motion in the estuarial river section under wind influence Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001.

139. Z. Meyer, T. Kozłowski: Określenie współczynnika Poissona dla gruntów słabych. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

138. Z. Meyer, A. Krupiński: Influence of sediment sorting in river junction upon changes of bottom position in the junction. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

137. Z. Meyer, A.Krupiński: Zmiany położenia dna za połączeniem rzecznym. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

136. Z. Meyer, S. Chruściewicz: O obliczaniu osiadania fundamentu sztywnego według teorii Boussinesqua i PN-81/B-03020. Czasopismo Inżynieria i Budownictwo nr 5/2001.

135. Z. Meyer i R. Bednarek: Wpływ obciążenia cyklicznego na wartość parametrów gruntu słabego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczną Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym Poznań 6-7 września 2001.

134. Z. Meyer, M. Pluta: Widuchowa weir influence on navigation conditions in lower Odra. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

133. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: Model matematyczny klina wody słonej penetrującego w górę rzeki. Czasopismo Inżynieria Morska I Geotechnika nr 5/2001.

132. Z. Meyer, A. Krupiński: Wpływ wielkości natężenia przepływu na zmiany położenia dna w węźle Kostrzyńskim. XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Sasino 17-21 września 2001.

131. R. Coufal, Z. Meyer: Analysis of bottom position changes in a lowland river on the basis of sediment transport. Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001.

130. D. K. Gautam, K. P. Holz, Z. Meyer: Real-time forecasting of water levels using adaptive neuro-fuzzy systems. Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001

129. Z. Meyer, Wł. Szaflik: Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach - bieżąca współpraca z odbiorcami ciepła. Konferencja Międzynarodowa w Warszawie, 10-11 grudnia 2001.

128. Z. Meyer: Wykorzystanie ciepła geotermalnego dla celów grzewczych. Materiały pokonferencyjne Szczyt Gospodarki Komunalnej szanse, możliwości, rozwój , Szczecin 6-7 lutego 2001.

127. Z. Meyer, R. Coufal: Penetration of salt water wedge upwards Szczecin-Świnoujście water fairway. 1 st International Congress of Seas and Oceans Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept. 2001

126. Z. Meyer, R. Bednarek: Uproszczony model osiadania podłoża gruntowego o własnościach sprężysto-plastycznych przy obciążeniu cyklicznym XII KKMGiF maj 2000 r.

125. Z. Meyer, T. Kozłowski: Uproszczony model i metodyka wyznaczania stałych materiałowych w ośrodku gruntowym o właściwościach sprężysto-plastycznych XII KKMGiF maj 2000 r.

124. Z. Meyer, R. Bednarek: Uproszczony model konsolidacji gruntu organicznego pod obciążeniem cyklicznym czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2/2000

123. Z. Meyer: Kształcenie kadr w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską Konferencja 55 lat ITB Dostosowanie polskich przepisów budowlanych do systemu obowiązującego w Unii Europejskiej Mrągowo maj 2000 r.

122. Z. Meyer, R. Bednarek: Simplified Model of Soil Settlement Having Plastic and Elastic Properties Under Cyclic Loading XII Colloque Franco-Polonais En MecaniQue Des Sols et des Roches Appliquee Paryż, czerwiec 2000 r.

121. Z. Meyer, R. Bednarek: Wyznaczanie parametrów mechanicznych podłoża obciążonego cyklicznie IV Konferencja Naukowo-Techniczna Olsztyn-Łańsk maj 2000 r.

120. Z. Meyer, T. Kozłowski: Simplified Model Used to Estimate Material Constans in Soil with Elasto-plastic Properties XII Colloque Franco-Polonais En MecaniQue Des Sols et des Roches Appliquee Paryż, czerwiec 2000 r.

119. Z. Meyer, A. Roszak: Wind Influence on Sediment Steram Division at River Bifurcation 10 th International Conference on Transport & Sediment of Solid Particles Wrocław 2000 r.

118. Z. Meyer, A. Krupiński: Sediment sortation at aluvial river junction ICHE'2000 4th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Seoul Korea 26-29 Sept. 2000.

117. Z. Meyer, R. Coufal: Hydraulic Conditions of Steady Motion in the Estuarial River Section Including Wind Influence 8th German-Polish Seminar'2000 Starbienino 14-17 Nov. 2000.

116. R. Coufal, Z. Meyer: Analysis of Bottom Position Changes in the Lowland River on the Basis of the Sediment Transport 8th German-Polish Seminar'2000 , Starbienino 14-17 Nov. 2000.

115. Z. Meyer: Advances in Modelling of Peat Consolidation vol. 3, Szczecin 2000 r.

114. Z. Meyer, M. Kowalów: Technical methods for decontamination and protection measures for waste disposal sites - selection of appropriate engineering measures 5th International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe, Prague 12-14 Sept. 2000

113. Z. Meyer, A. Krupiński: Modelowanie matematyczne ruchu rumowiska w połączeniu rzecznym XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Kraków- Ustroń 18 - 22 września 2000 r.

112. Z. Meyer: Personnel education in aspect of Poland's integration with European Union International Tag Oldenburg Nov. 2000.

111. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: Wind friction coefficient analysis in river flow - VII Konferencja Współczesne Problemy Hydrotechniki Politechnika Wrocławska, 19-21 maj 1999 r.

110. Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Mathematical Descripton of Sediment Transport in the River Junction - International Conference Problems in Fluid Mechanics and Hydrlogy - Praga 23-26 June 1999 r.

109. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Konsolidacja gruntów w warunkach obciążenia szybkozmiennego - III Konferencja naukowo techniczna Olsztyn-Kortowo 23-24 kwietnia 1999 r.

108. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak: Sediment transport at river bifurcation with movable bed - International Association for Hydraulic Research, Technical University Graz (Austria) 22-27 August 1999.

107. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek : Influence of ceofficient of stress concentration in Frohlich's formula upon calculating the settlement of weak layer in stratifield soil - XIIth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering ,Amsterdam 7-10 June 1999.

106. Zygmunt Meyer: Konferencja Naukowo-Techniczna Wpływ ruchu wody na stateczność obiektów budowlanych - Awarie Budowlane 99, Szczecin-Międzyzdroje 19-22 maj 1999.

105. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Consolidation of Weak Soil under Periodically Varying Load of Triangular Shape - 8 Seminar on Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth - Szczecin 14 May 1999.

104. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Simplified Model Applied for Estimation of Material Constants of Soil with Elasto-plastic Properties - 8 Seminar on Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth - Szczecin 14 May 1999.

103. Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Influence of Sediment Composition on River Cross Section after the Junction of Flows - 8 Seminar on Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth - Szczecin 14 May 1999.

102. Zygmunt Meyer, Adam Krupiński: Analysis of Hydraulic Conditions of Sediment Sorting at the River Junction - 8 Seminar on Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth - Szczecin 14 May 1999.

101. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Obliczanie osiadania obiektu posadowionego na podłożu uwarstwionym w warunkach występowania warstwy słabej - Czasopismo Inżynieria i Budownictwo nr 5/99.

100. Zygmunt Meyer: Wind backwater effect at river mouth - VII Konferencja Współczesne Problemy Hydrotechniki Politechnika Wrocławska, 19-21 maj 1999 r.

99.  Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Sediment transport in river junction - IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morpphodynamics , September 6th - 10th , Genova, Italy.

98.  Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Influence of gradually increasing load on consolidation of soil, 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

97.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak: Dyvision on sediment transport rate in river bifurcation, 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

96.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz: Basic concept of Evaluation of flow elements in river with movable bed, 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

95.  Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski: Flow friction forces effect on barotropic wave attenuation in river mouth, Czasopismo Naukowe Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics Gdańsk 1998 r.

94.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Simpled model of elestoplastic medium applied for organic soil, 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

93.  Zygmunt Meyer: On the equivalence of flow calculation using manning and prandtl formulae, 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

92.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak - Flow Division at Widuchowa During Flood July 1997, Cottbus ICH`E 1998.

91.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz - Analysis of Flow in Lower Odra River and Sediment Characteristics, Cottbus ICH`E 1998 r.

90.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz - Longitudinal River Bed Formation under Stable Sediment Transport, Cottbus ICH`E 1998 r.

89.  Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - Zastosowanie formuły fröhlicha do osiadania fundamentów posadowionych na gruntach słabych - I Problemowa Konferencja Geotechniki Białystok - Wigry 1998 r.

88.  Zygmunt Meyer, Małgorzata Pluta - Widuchowa weir influence on the odra flow distribution during 1997 flood wave - Cottbus ICH`E 1998 r.

87.  Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - Wpływ współczynnika koncentracji naprężeń we wzorze fröhlicha na osiadanie warstwy słabej pod nasypem drogowym - I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań 1998 r.

86.  Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - The analysis of failure state in layered weak soil using fröhlich stress formula - 4th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Udine, Włochy 1998r.

85.  Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz, Zygmunt Meyer - Wpływ zabudowy regulacyjnej rzeki na zmiany położenia dna wywołane transportem rumowiska XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

84.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer - Wpływ wiatru na spiętrzenie wód powodziowych w ujściu odry, XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

83.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski - Poisson coefficient analysis for organic soil - ISSMPFE Ground Improvenment Journal, London Volume 2, Numer 4 October 1998.

82.  Jacek Cichocki, Zygmunt Meyer - Modelowanie geometrii złożonego odcinka rzeki - XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998r.

81.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak - Określanie przepływu i strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym w warunkach ruchomego dna - XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

80.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Waldemar Kotiasz - Wykorzystanie metody Ackersa-White'a do obliczania przegłębień pomiędzy filarami mostowymi w warunkach wielkich wód - Konferencja Naukowo-Techniczna Koleje, Drogi, Mosty; Wisła 21-23 październik 1998 r.

79.  Zygmunt Meyer: Wind influence on water level changes in the odra river mouth, Polska Akademia Nauk IBW Rozprawy Hydrotehniczne, zeszyt 60 - Gdańsk 1996.

78.  Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Application of Fröhlich's formula to determine settlement of the soil - Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin 1997.

77.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Mathematical description of elastoplastic tests of peat samples in tri-axial compression apparatures - Seminar on Problems of Environment, Szczecin 1997.

76.  Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski: An approximation of baratrophic waves penetrating river outlet using general function for description of atmospheric presure effecct - IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, Technical University of Gdańsk May 26-28 1997.

75.  Zygmunt Meyer: Określenie czasu konsolidacji gruntu organicznego, Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Józefa Głomba, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Politechnika Śląska-Gliwice, 17 czerwca 1997

74.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer. Anna Roszak: Sediment transport influence on flow distribution in a river mouth net, 9th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, University of Agriculture-Cracow, 2-5 September 1997

73.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Wpływ tarcia na edometryczny moduł odkształcenia XI Krajowa Konferencja MGiF, Politechnika Gdańska 25-27 czerwca 1997 r.

72.  Zygmunt Meyer: Ocena własności fizyko-mechanicznych odpadów paleniskowych z zespołem elektrowni Dolna Odra w aspekcie wykorzystania ich do zagospodarowania wyrobisk ,Biuro Informacji Gospodarczej Szczecin 1997.

71.  Zygmunt Meyer: Conception of educating - european civil engineering in management - at the Technical University of Szczecin 2nd AECEF International Symposium Quality in Civil Engineering Education Odense-Denmark 5-7 May 1997

70.  Zygmunt Meyer: Consolidation model for organic soils issmpfe tc-17 International Technology Transfer Center for Ground Improvenment Journal, London July 1997

69.  Zygmunt Meyer: Obliczanie zmian ciśnienia porowego oraz stopnia konsolidacji w gruntach organicznych XI Krajowa konferencja MGiF - PAN, 25-27 czerwca 1997

68.  Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski Influence of atmospheric pressure changes on chanel flow - numerical solution 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

67.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Łukasz Piasecki, Maria Kucherowicz-Jakubowska, Tomasz Szczygielski: Wał przeciwpowodziowy z zastosowaniem mieszanki popiołowo-cementowej Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsu z energetyki Międzyzdroje 6-8 listopada 1997 .

66.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Krzywa spiętrzenia z uwzględnieniem naprężeń wiatrowych na powierzchni wody - III Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej, Politechnika Krakowska 23-25 kwiecień 1997

65.  Zygmunt Meyer: Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach Czasopismo - Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 1/97 - 50 lecie Politechniki Szczecińskiej, 1997

64.  Zygmunt Meyer: Wpływ położenia zwierciadła wody gruntowej na konsolidację torfów Czasopismo - Inżynieria morska i geotechnika nr 1/97 - 50 lecie Politechniki Szczecińskiej 1997.

63.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: Badanie zależności pomiędzy natężeniem przepływu a średnicą miarodajną dla odcinka Odry środkowej XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, PAN IBW Gdańsk-Sobieszewo 15-19 wrzesień 1997

62.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Rozdział strumienia rumowiska w rozwidleniu rzeki w warunkach przepływu wielkich wód na przykładzie węzła w Widuchowej na Dolnej Odrze - VII Ogólnopolska szkoła hydrauliki, PAN, IBW Gdańsk-Sobieszewo 15-19 wrzesień 1997

61.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Methods of flow determination of sediment stream at a river Bifurcation, 7th German-Polish Seminar - Ückermünde 17-21 November 1997

60.  Małgorzata Pluta, Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: Transformation of the Odra Flood Waves at Widuchowa weir 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

59.  Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Waldemar Kotiasz: Study of the relationship betwen the flow intensity and the sediment dia- meter for the section of midlle Odra 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

58.  Zygmunt Meyer: Model konsolidacji gruntów organicznych, Szczecińskie Roczniki Naukowe - Annales Scientarium Stetinesses 1997 r.

57.  Z. Meyer, R. Coufal: Wind effected on sediment transport in river mouth, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996.

56.  Z. Meyer, R. Coufal: Surface wind back water currents characteristics in the odra river estuary, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996

55.  Z. Meyer, R. Coufal: Sediment transport in river mouth: sea wind surge influence, Problems of Hydroengineering 6-th Conference, Wrocław-Szklarska Poręba 1996.

54.  Z. Meyer, M. Pluta: Storm surge influence on the odra flow distibution at widuchowa weir, Problems of Hydroengineering 6-th Conference, Wrocław-Szklarska Poręba 1996

53.  R. Coufal, Z. Meyer: Modelowanie spiętrzeń wiatrowych w ujściowym odcinku rzeki, IBW PAN XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno 1996.

52.  R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer: Optymalizacja warunków pracy jazu w widuchowej, IBW PAN XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno 1996.

51.  R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer: Optimisation of widuchowa weir operating conditions, IV International Conference on Hydrodynamics and Hydrogeology for Rivers' Mouth with special Regard to Odra River Mouth, Szczecin 1996.

50.  R. Coufal, Z. Meyer: Rozdział strumienia rumowiska w węźle hydraulicznym, Część I: Model obliczeniowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy Inżynierii Środowiska Wodnego, Szczecin 1996

49.  Z. Meyer,R.Ewertowski: Analiza wpływu zmian ciśnienia atmosferycznego na stany wody w ujściu rzeki Odry, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy Inżynierii Środowiska Wodnego, Szczecin 1996

48.  Z. Meyer, M. Pluta: Widuchowa weir influence on the lower odra hydrodynamics, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996

47.  Z. Meyer, T. Kozłowski: Analysis of oedometer tests in soils with elasto-plastic proprietes, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

46.  Z. Meyer: Consolidation model of organic soils, polish academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

45.  Z. Meyer, M. Stopa: Ostrów Grabowski after consolidation, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996.

44.  Z. Meyer: Geothermal heating plant in Pyrzyce, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

43.  R. Ewertowski, Z. Meyer: Simplified method of description of water lewel and flow velocity in river caused by changes in the atmospheric pressure field, IV International Conference on Hydrodynamics and Hydrogeology for Rivers' Mouth with special Regard to Odra River Mouth, Szczecin 1996.

42.  Zygmunt Meyer: Advances in modeling of peat consolidation, volume 2, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996.

41.  Z. Meyer: Geothermal plant Pyrzyce - concept of utylizing of geothermal heat in Pommerania, International Seminar District heating system in Pyrzyce - practical implementation of geothermal energy in Poland, Szczecin 1996.

40.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Range of surface wind bacck flows influence on hydrodynamics of the river. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, p. 31-40. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

39.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Zmiana współczynników turbulencji w rzece Odrze z uwzględnieniem wpływu wiatru. Modelowanie przepływów i jakości wód. Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i zawodowej oraz 70-lecia urodzin prof. Jerzego Boczara. Szczecin, 26 październik 1995 p. 159-168

38.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Zmiany położenia dna w ujściu rzeki Odry określone metodą Ackersa-White'a z uwzględnieniem oddziaływania wiatru. Przyrodniczo-rolnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej. Konferencja Naukowa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław-Wojnowice, 17-18 październik 1995 Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Konferencje, X, tom 1, nr 270 p. 101-120

37.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Wpływ przypowierzchniowych prądów wstecznych na zmianę naprężeń wiatrowych. Współczesne problemy inżynierii wodnej. II Krajowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska . Zakopane, 16-17 listopad 1995 p. 106-114

36.  Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Analysis of stress distribution under strip foundation based on Fröhlich formuale. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, pp. 87-96, rys. 2. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

35.  Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Prognoza osiadania podłoża gruntowego - organicznego uwarstwionego z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych wywołanych konsolidacją. VII Konferencja Naukowa DROGI KOLEJOWE 95. Zakład Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Poznań, 19-20.1995

34.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Analysis of plastic strains influence on Poisson coefficient in organic soils. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, p. 109-119. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

33.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Analiza wpływu odkształceń plastycznych gruntu organicznego na wielkość współczynnika Poissona. 50 lat geotechniki w ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Warszawa 1995

32.  Zygmunt Meyer: Penetracja klina wody słonej w ujściu Odry. XV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych. Wrocław-Trzebieszowice, 18-22.09.1995 r. Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Majewskiego

31.  Jerzy Boczar, Zygmunt Meyer, Władysław Buchholz, Ryszard Ewertowski: Modele matematyczne jakości wody w ujściowym odcinku rzeki. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Boczara. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika nr 22

30.  Zygmunt Meyer: Miejski system grzewczy w mieście Pyrzyce oparty na ciepłowni geotermalnej. Międzynarodowa Konferencja Stan ciepłownictwa w Szczecinie i możliwość wykorzystania wód geotermalnych, Szczecin, 17-18 marca 1994

29.  Zygmunt Meyer: Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Szczecinie. Międzynarodowe Sympozjum Wykorzystanie energii geotermalnej w modernizacji elektrociepłowni Pomorzany i Portowa. Szczecin, 23 września 1994. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury

28.  Zygmunt Meyer: O miejskim geotermalnym systemie grzewczym w Pyrzycach. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/1994, str. 235-236

27.  Zygmunt Meyer: Geothermal Energy - The Chance for Szczecin ; Energia geotermalna - szansa dla Szczecina. Proceedings of the Fourth International Seminar on Environmental Protection - Regional Problems, Szczecin, 23 wrzesień 1994. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering

26.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Laboratoryjne metody badań współczynnika Poissonma dla gruntów organicznych. Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego Geotechnika w Inżynierii Wodnej i Lądowej Gdańsk, 2 grudnia 1994 Gdańsk, Imogeor s. z o.o., Politechnika Gdańska, Wydział Hydrotechniki

25.  Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Mathematical Description of Elasto-Plastic Test of Peat Samples in Oedometer and Triaxial Compression Apparatus. Proceedings of the Fourth International Seminar on Environmental Protection - Regional Problems, Szczecin, 23 wrzesień 1994 Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering

24.  Zygmunt Meyer, Władysław Buchholz, Ryszard Coufal: Sediment Transport in the Mouth Section of the Odra River. 5th German-Polish Seminar on Coastal and Estuary Dynamics, October 26-30, 1993

23.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Analysis of Surface Wind Back Water Currents Extention in the Odra River Estuary. Part I: A Hydraulic Analysis. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska Dolnej Odry. Instytut Morski, Szczecin, 8-9 grudzień

22.  Zygmunt Meyer, Władysław Buchholz: Wind Affected Backwater Curve in the Mouth of the Odra River. International Navigation Congress Pernamnt International Association of Navigation Congresses, Sevilla 1994

21.  Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Projektowanie nasypu na gruntach organicznych z uwzględnieniem wpływu ich konsolidacji. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/1994

20.  Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Badanie przyczyn awarii budynku mieszkalnego w Chojnie. Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE, Międzyzdroje, 26-28 maj 1994 Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994

19.  Zygmunt Meyer, Marek Stopa, Agnieszka Ciuruś, Wojciech Ciuruś: Wstępne badania nad możliwością zastosowania mieszanek fosfogipsów i popiołów lotnych w budownictwie ziemnym. Międzynarodowa konferencja Zagospodarowanie odpadów paleniskowych i odpadów z odsiarczania spalin. Swinoujście, 17-18 listopad 1994

18.  Zygmunt Meyer, Jan A.Bobkiewicz, Marek Stopa: Wzmocnienie fundamentów budynku mieszkalnego w Chojnie przy użyciu mikropali. Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE, Międzyzdroje, 26-28 maj 1994

17.  Robert Krok, Zygmunt Meyer: Interpretacja badań edometrycznych torfu. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/1994

16.  Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Wind shear stress affected sediment transport at river mouth. International Congress of Hydro Science Engineering, ICHE'93, Mississipii, USA

15.  Zygmunt Meyer: The mouth of the Odra river hydraulis in terms of its use and development. Proceedings of the Third International Seminar of Environment Protection - Regional Problems, Międzyzdroje 1993

14.  Zygmunt Meyer: Ecological Awareness as a matter of student courses at Technical University of Szczecin. Proceedings of the Second International Seminar of Environment Protection - Regional Problems, Kalmar, 1992

13.  Zygmunt Meyer: Empirical model of peat consolidation. International Workshop Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, Delft, June 16-18,1993

12.  Zygmunt Meyer, Robert Krok: Residual peat settlement under decreasing load. International Workshop Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, Delft, June 16-18,1993

11.  Zygmunt Meyer, Małgorzata Dereczenik: Non-linear model of terminal settlement of peat. International Workshop Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, Delft, June 16-18,1993

10.  Zygmunt Meyer: Vertical circulation in density-stratified reservoirs. Encyclopedia of Fluid Mechanics, vol. 2 Dynamics of Single-Fluid Flows and Mixing.

9.   Zygmunt Meyer, Roman Sobański: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce. Proceeding of the International Conference. Cracow, Poland, July 5-9, 1993

8.   Zygmunt Meyer: Geothermal heating plant in Pyrzyce, north west Poland. Business Workshop Nutzung geothermischer Energie fur Fernheizungen und andere Anwendungen in Norddeutschland und Polen Frankfurt (Oder), 11-12 Mai 1993

7.   Zygmunt Meyer, Roman Sobański: Parametry techniczno - ekonomiczne ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. II Krajowa Konferencja na temat Modernizacja Miejskich Systemów Grzewczych w Polsce. Międzyzdroje, 1993

6.   Zygmunt Meyer, Roman Sobański: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce. International Seminar on Environmental protection by the use of geothermal energy jointly with Third Meeting of the Forum ot the European Branch of the IGA. Zakopane, 13-18th September 1993

5.   Jerzy Boczar, Zygmunt Meyer: Main directions of activity in the field of water protetion in Szczecin region. Materiały z konferencji: Baltic Sea Conference of Ministers of Transport, 1992

4.   Zygmunt Meyer, Gabriela Mrozińska: Estimation of parameters in empirical model of peat consolidation. II Międzynarodowe Seminarium na temat ochrony środowiska - Problemy regionalne. Kalmar, 1992

4.   Zygmunt Meyer, Małgorzata Dereczenik: Effect of consolidation on compressibility modulus in organic soil. II Międzynarodowe Seminarium na temat ochrony środowiska - Problemy regionalne. Kalmar, 1992

3.   Zygmunt Meyer, Wojciech Brodawczuk: Analiza czasu konsolidacji z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3/92

2.   Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Analiza ruchu rumowiska w rzece z uwzględnieniem wpływu naprężeń wiatrowych na powierzchni wody. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 1/92

1.   Zygmunt Meyer, Wojciech Brodawczuk: Wpływ poziomu wody gruntowej na warunki konsolidacji. Referat na konferencji Krajowe doświadczenia wzmacniania podłoża. Politechnika Gdańska, 1992