Publikationen von Dr. - Ing. Mariusz Kowalow


75. Kowalow M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Ausgewählte Beispiele von Bauschäden im Zusammenhang mit geotechnischen Fragen, Monographie der Konferenz "Bauschäden 2022", S. 383-394.

74. Meyer Z., Kowalów M., Saar D., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin i jego ocena po 5-letniej eksploatacji, Kwartalnik Budowlany, Nr 2 (67)/2020, s. 6-11.

73. Kowalow M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: An example of the application of a filtration model to the prediction of the influence of a deep founded building on the groundwater level changes, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2018, 471 (471), S. 73-80.

72. Meyer Z., Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wymogi i zakres projektowania geotechnicznych warunków posadowienia, XXIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin, 17 czerwca 2016, s.69-78.

71. Meyer Z., Kowalow M., Wróbel M.:Settlement analysis of Road and storage areas based on organic soil surcharged by Ash-slag layer, VGTU Press, maj 2016.

70. Meyer Z., Kowalow M., Chryścina. M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego w ramach budowy terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin, Inżynieria Morska i Geotechnika, wrzesień 2016.

69. Kowalów M., Barcz S., Gustołek P., Kordas G., Strączko W., Nitecki T., Gajewski K., Kabat R., Bobkiewicz J.: Problemy przy ustalaniu stopnia skomplikowania warunków gruntowych i kategorii geotechniczne obiektu budowlanego, Kwartalnik budowlany, marzec 2016, s. 27-33.

68. Meyer Z., Kowalow M., Wasiluk A., Wolff C.: Optymalizacja warunków posadowienia dużej hali produkcyjnej na przykładzie budowy fabryki samochodów marki Volkswagen we Wrześni, Awarie Budowlane 2015, Międzyzdroje, maj 2015.

67. Meyer Z., Kowalów M., Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia, Awarie Budowlane 2013, Międzyzdroje, maj 2013. >>więcej...

66. Kowalow M., Meyer Z., Coufal R., Szczygielski T., Peat consolidation - new approach, Archives of Civil Engineering, LVII, 2011

65. Meyer Z. Kowalów M., Analiza przyczyn dużego osiadania rurociągu kanalizacyjnego w Wilnie, Awarie Budowlane 2011, Międzyzdroje, maj 2011 >>więcej...

64. Meyer Z. Kowalów M., Praktyczne sposoby zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów, Naturalnie - Biuletyn Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin, nr 7/2010.

63. Meyer Z. Kowalów M., Model krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 3/2010. >>więcej...

62. Meyer Z. Kowalów M., Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali o dużej nośności, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 3/2010. >>więcej...

61. Meyer Z. Kowalów M., Wykorzystanie Testu Osterberga do statycznych obciążeń próbnych pali, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane 2009, Międzyzdroje, maj 2009. >>więcej...

60. Meyer Z. Kowalów M., Plucińska A., Modelowanie osiadań podłoża słabego w oparciu o badania in situ, Inżynieria morska i geotechnika, Nr 5/2008 >>więcej...

59. Placzek D., Thaher M., Kowalów M., Schluff R., Europe Tower Sofia Optimised Pile-Raft Foundation Design under Earthquake Impacts and High Static Loads, GKK 08 - Geomechanik Kolloquium Karlsruhe, Karlsruhe, 24-25.07.2008. >>więcej...

58. Meyer Z, Kowalów M., Bednarek R., Wpływ zmian parametrów gruntowych na szybkość konsolidacji torfu, XVI Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Praga, 12-14.06.2008, s. 97-103 >>więcej...

57. Kowalów M., Wróbel M., Rozbudowa infrastruktury portowej na terenie Międzyodrza - zagrożenia związane z bezpośrednim posadowieniem obiektów na gruntach organicznych i nasypowych, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane 2007, Międzyzdroje, maj 2007

56. Czarnecki J., Kowalów M., Wpływ jakości dokumentacji projektowej na jakość realizacji inwestycji drogowych, I Polski Kongres Drogowy, Warszawa, październik 2006, s. 327-332.

55. Majer S., Kowalów M., Uwagi do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących robót ziemnych, I Polski Kongres Drogowy, Warszawa, październik 2006, s. 387-394.

54. Straussberger D., Kowalów M., Tarnowski M., Nowoczesne bezzniszczeniowe metody badań nawierzchni, XIV Seminarium Naukowe, Regionalne problemy ochrony środowiska, Międzyzdroje, czerwiec 2006, s. 199-202.

53. Kowalów M., Majer S., Zagadnienia geotechniczne w projektowaniu i wzmacnianiu konstrukcji nawierzchni drogowych, XIV Seminarium Naukowe, Regionalne problemy ochrony środowiska, Międzyzdroje, czerwiec 2006, s. 83-88.

52. Kowalów, M., Henken-Mellies Ullrich, W.: Uszczelnienia powierzchni składowisk, Ekologia, nr 3/27/2005, s. 31.

51. Henken-Mellies Ullrich, Kowalów, M., W.: Alternative Deponieoberflächenabdichtungen, XII Seminarium Naukowe, Norymberga, czerwiec 2005, s. 37-39.

50. Kowalów, M.: Zmniejszanie migracji zanieczyszczeń, Ekologia, nr 1/27/2005, s. 28-31

49. Kowalów, M.: Grundwasserbeeinflussung durch ein Bauwerk, Bautechnik, Heft 10, Ernst & Sohn Verlag, 2004, s. 813-818.

48. Kowalów, M.: Water management by deep excavations - verification of solution methods for dewatering systems, XXIV International School of Hydraulics, Hydraulics Problems in Environmental Engineering, Jastrzębia Góra, September 13-17, 2004, s. 195-202.

47. Kowalów, M., Sieler, U.: Kostensenkung durch gezielte Abflussmessung. Durchführung von in-situ Messungen und hydraulische Berechnungen zur Bestimmung der Wassermengenbilanz im Wäschereibetrieb, R&W Textilservice, Heft 7, Holzmann Verlag, 2004.

46. Kowalów, M.: Oddziaływanie na wody gruntowe etapu wykonania garaży podziemnych w Deggendorf, XII Seminarium Naukowe, Kołobrzeg, czerwiec 2004, s. 37-42.

45. Kowalów, M.: Metody zmniejszania oddziaływania garaży podziemnych na filtrację wód podziemnych, XI Seminarium Naukowe, Ystad, maj 2003, s. 27-30.

44. Kowalów, M.: Water Management on Areas with Historic Buildings Case Study from Bavaria, Constructing of Deep Garages, 5th International Conference "Hydro-science and Engineering" to be held in Warsaw, Poland, September, 2002.

43. Meyer Z., Kowalów, M.: The influence of vertical cut-off walls on the reduction of pollutant migration - Applying mathematical models to determine the efficiency of the protection measures, Model CARE 2002: Fourth International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling, Praga 17-20.06.2002

42. Kowalów, M: Badania terenowe pola przepływu z uwzględnieniem konstrukcji zabezpieczających na przykładzie składowiska w Lauf, X Seminarium Naukowe: Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska, Międzyzdroje, Czerwiec 2002.

41. Kowalów, M.: Hydrauliczne kryteria oceny skuteczności funkcjonowania technicznych zabezpieczeń składowisk odpadów, IX Seminarium Naukowe: Regionalne problemy ochrony środowiska w ujściu rzeki Odry, Putbus/Ruegen, Maj 2001.

40. Kowalów, M.: Przegląd wybranych pakietów programowych do modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń, IX Seminarium Naukowe: Regionalne problemy ochrony środowiska w ujściu rzeki Odry, Putbus/Ruegen, Maj 2001

39. Kowalów, M.: Oddziaływanie przesłon pionowych na redukcję migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów na przykładzie składowiska w Szczecinie, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 6, 2000.

38. Meyer Z., Kowalów, M.: Technical methods for decontamination and protection measures for waste disposal sites - selection of appropriate engineering measures, Prague 2000, Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14.09.2000, Praga, Czechy.

37. Kowalów, M.: Applying mathematical models to determine the efficiency of the protection measures for waste disposal sites, Intern. Conferrence on Practical Applications in Environmental Geotechnology, wrzesień 4-6, 2000, Helsinki, Finlandia.

36. Kowalów, M.: Metody zmniejszania migracji zanieczyszczeń z terenów skażonych - przykłady analiz oddziaływania starych składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne wspomagane techniką komputerową, XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Problemy Geotechniczne Obszarów Przymorskich, Międzyzdroje, 18-20.05.2000.

35. Kowalów, M.: Określenie wpływu inżynierskich konstrukcji zabezpieczających na migrację zanieczyszczeń w warunkach filtracji nieustalonej na przykładzie składowiska w Szczecinie, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 2, 2000.

34. Kowalów, M.: Określenie wpływu inżynierskich konstrukcji zabezpieczających na migrację zanieczyszczeń w warunkach ustalonych na przykładzie składowiska w Szczecinie, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 1, 2000.

33. Kowalów, M.: Wpływ zabezpieczeń inżynierskich na zmianę hydraulicznych warunków filtracji ze składowisk odpadów Monografia, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Katerdra Geotechniki, z. 552, 2000.

32. Kowalów, M.: Zastosowanie modeli numerycznych do weryfikacji technicznych metod zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów na przykładzie składowiska Pomorzany, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 6, 1999.

31. Kowalów, M.: Praktyczne sposoby zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów, Inżynieria Morska i Geotechnika, Gdańsk, nr 5, 1999.

30. Kowalów, M.: Die technischen Methoden zur Sanierung und Sicherung von Altlasten - Anwendung von numerischen Modellen zur Wahl des Sicherungskonzeptes a.B. der Altdeponie Pomorzany, Bautechnik, Heft 9, Ernst & Sohn Verlag, 1999.

29. Kowalów, M.: Die Regeln des Deponiebaues um internationalen Vergleich, LGA - Rundschau 99-1, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1999.

28. Kowalów, M.: Anwendung von numerischen Modellen bei der Sicherung von Altlastendargestellt am Beispiel der Altdeponie Pomorzany in Szczecin, Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin, 1999.

27. Kowalów, M.: Technische Methoden zur Sanierung und Sicherung von Altlasten. Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin, 1999.

26. Kowalów, M.: Rechenmodell zum Grundwasserschutz, LGA - Rundschau 98-3, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1998.

25. Kowalów, M.: Deponiebau im internationalen Vergleich, Bautechnik, Heft 9, Ernst & Sohn Verlag, 1998.

24. Hilmer, K., Kowalów, M.: Bemessungswasserstand für Bauwerke im vorfluternahen Bereich, LGA - Rundschau 98-2, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1998.

23. Kowalów, M.: Deponiebau im internationalen Vergleich - Literaturübersicht über Regeln des Deponiebaues, 7th, Seminar on Problems of Environmental Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin, 1998, s. 61-90.

22. Kowalów, M.: Einfluss von Wasserstandveränderungen eines Vorfluters auf die Grundwasserverhältnisse einer nahegelegenen Deponie, Geotechnik 21, nr 2, Verlag Glückauf Essen, 1998.

21. Henken-Mellies, W., Kowalów, M.: Rückbau eines Zwischenlagers, XIII. Nürnberger Deponieseminar, Nürnberg, 1997.

20. Coufal, R., Kowalów, M.: Dynamika zmian odcieków ze składowiska odpadów Pomorzany w Szczecinie w aspekcie zmiennych stanów wody w Odrze, V Konferencja Naukowo-Techniczna Koszalin-Kołobrzeg, 1997.

19. Kowalów, M.: Sanierung der Osteeregion - 2nd ECO BALTIC Conferece. Umweltmanagement und Umweltschutz in der Ostseeregion, LGA Rundschau 97-4, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1997.

18. Kowalów, M.: Betrachtung des Einflusses instationärer Wasserstandsveränderungen in einem Vorfluter auf die Grundwasserfilitrationsverhältnisse im Bereich einer vorfluternahen Deponie, Seminar on Problems of Environmental Geoengineering, Szczecin, 1997, s. 91-102.

17. Kowalów, M.: Wyniki badań terenowych w rejonie składowiska odpadów przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/1997.

16. Kowalów, M.: Analiza wpływu nieustalonych stanów wody w rzece na hydrauliczne warunki filtracji ze składowiska odpadów, Rozprawa doktorska, Szczecin, 1997.

15. Kowalów, M.: Die Grundwasserströmung im Bereich der ehem.Städtischen Deponie in Szczecin, LGA Rundschau 96-3, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1996.

14. Kowalów, M.: Warunki gruntowo-wodne w rejonie składowiska odpadów przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/1996.

13. Kowalów, M.: Ocena warunków zabezpieczenia składowiska odpadów Pomorzany w świetle materiałów archiwalnych, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/1996.

12. Kowalów, M.: Modelowanie matematyczne dopływu zanieczyszczeń ze składowiska odpadów do wód gruntowych przy wykorzystaniu pakietu SICK 100, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/1996.

11. Kowalów, M.: Der Einfluß einer Hochwasserwelle im Vorfluter auf die Grundwasserstände im Nahbereich, LGA-Rundschau 96-1, LGA Eigenverlag, Nürnberg, 1996.

10. Kowalów, M.: The methods of analysis of communial dump influence on contamination of ground water, Proceedings of the fifth International Seminar on Environmental Protection, Szczecin, 1995.

9. Kowalów, M., Bayer, M.: Grundwasserströmung und Schadstofftransport im Abstrombereich einer ehemaligen städtischen Deponie, LGA-Rundschau 95-3, LGA Eigenverlag, 1995.

8. Kowalów, M.: Migracja zanieczyszczeń ze składowisk odpadów, Międzynarodowe Seminarium Ochrona Środowiska, Szczecin, 1994.

7. Miehling, R., Kowalów, M.: Grundwassermodellierung für Umweltverträglichkeitsprüfungen am Beispiel einer Deponie, UVP-Seminar, Nürnberg, 1994.

6. Miehling, R., Kowalów, M.: Grundwassermodelle für die Umweltverträglichkeitsprüfung beim Bau der U-Bahn Nürnberg-Fürth, SICK-Nutzertreffen, Technische Universität Bochum, 1992.

5. Prühs, H., Kowalów, M.: Kierunki rozwoju w budowie składowisk odpadów, Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2, 1992.

4. Miehling, R., Kowalów, M., König, C.: Grundwasserströmung und Schadstofftransport am Beispiel einer Deponie, Międzynarodowe Seminarium Ochrona Środowiska, Zalesie, 1991.

3. Prühs, H., Kowalów, M.: Entwicklungen beim Bau von Abfalldeponien dargestellt am Beispiel der Deponie-Sued in Nueremberg, IX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w Krakowie, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 11-13.10.1990.

2. Kowalów, M.: Empiryczny model konsolidacji torfów w warunkach długiego czasu konsolidacji, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 379, Geotechnika IV, Szczecin, 1988.

1. Meyer Z., Kowalów, M.: Funkcja czasu w empirycznym modelu konsolidacji torfów, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 357, Geotechnika III, Szczecin, 1987.