DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Zmiany w przepisach dotyczących wydania pozwoleń zintegrowanych od 01.01.2014

W związku z pracami nad implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (ang. Industrial Emissions Directive – IED), Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

W ramach projektowanych zmian w pozwoleniach zintegrowanych od 01.01.2014, istniejące instalacje w przypadku pierwszej zmiany pozwolenia zintegrowanego lub jego aktualizacji (nieważne z jakiego powodu) będą wymagały opracowanie tzw. raportu początkowego.

Pozostałe elementy procedury pozostają bez zmian.

W przypadku nowych instalacji konieczne będzie opracowanie raportu początkowego na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. W ślad za dyrektywą IED, polskie przepisy (zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska) stanowią, że w przypadku, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składany jest przez podmiot, który:

  1. wykorzystuje, produkuje lub uwalnia substancję powodującą ryzyko oraz gdy
  2. występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami

ma on obowiązek we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego uwzględnić raport początkowy.

Podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia zintegrowanego będzie musiał przedstawić w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map tematycznych, aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu substancjami powodującymi ryzyko.

Ponadto raport początkowy musi zawierać:

  1. Informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu;
  2. Informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu przeszłości - o ile takie informacje są dostępne;
  3. Listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu.

Przed przystąpieniem do zakończenia eksploatacji instalacji, dla której wymagany był raport początkowy, prowadzący ma obowiązek przedłożenia właściwemu marszałkowi raportu końcowego.

Zarówno w przypadku opracowywania raportu początkowego, jak i końcowego konieczne jest dokonanie identyfikacji terenów zanieczyszczonych. Etapy tej identyfikacji mają być określone przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia. Raport końcowy powinien być tak sporządzony, aby możliwe było porównanie go z raportem początkowym.

Od strony formalnej musi zawierać:

  • 1) informacje na temat działalności prowadzonej obecnie na terenie zakładu;
  • 2) informacje na temat planowanego sposobu użytkowania terenu, o ile są dostępne;
  • 3) listę substancji powodujących ryzyko, które zakład produkował, wykorzystywał lub uwalniał;
  • 4) aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu zakładu w/w substancjami.

W związku ze zmianą przepisów oferujemy Państwu w ramach usług świadczonych przez GCO wykonanie badań oraz opracowanie raportu początkowego i końcowego.

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz profesjonalną obsługę!

Prawo Ochrony Środowiska